IZRAČUN CENE ZEMELJSKEGA PLINA OD 1.1.2017 DALJE – OBRAČUN v kWh

JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA končnim odjemalcem dobavlja zemeljski plin po distribucijskem omrežju v mestu Sevnica. Na izdanih računih so postavke za dobavo plina kot trgovskega blaga (cena plina z dajatvami) in postavke omrežnine (storitev distribucije plina po plinovodnem omrežju).

1. Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo splošno novico z naslednjo vsebino:

S 1. januarjem 2017 se prične obračun zemeljskega plina v kWh

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur.l.RS št. 61/16) se bo s 1. januarjem 2017 zaključil obračun zemeljskega plina v kubičnih metrih in pričel obračun zemeljskega plina v kWh. Cena zemeljskega plina bo tako podana v EUR/kWh.

Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvorili v energijske enote kWh in pri tem upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg zemeljskega plina se bodo s 1.1.2017 v energijskih enotah obračunali tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina.

Skladno z evropsko zakonodajo na področju zemeljskega plina se pri preračunu iz volumskih enot v energijske enote upošteva zgornja kurilnost (gross caloric value - GCV). Le to že več let dnevno objavlja operater prenosnega sistema. Trenutno je v slovenskem plinovodnem sistemu zelo homogen plin, kar pa se lahko bistveno spremeni ob uvajanju dodatnih virov v okolici ali doma: terminal utekočinjenega zemeljskega plina v bližini, zemeljski plin iz Prekmurja ali bioplin.

Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava z ostalimi energenti. Slovenija je z uvedbo obračuna v kWh nekoliko počakala in je sedaj še ena zadnjih držav članic EU, ki uvaja ta prehod.

Ker so bili prispevki do sedaj iz osnovne vrednosti, ki je z uredbami podana v EUR/kWh (ali EUR/GJ), preračunani v EUR/m3 po spodnji kurilnosti, v celotnem plinskem sektorju pa se upošteva zgornja kurilnost zemeljskega plina, se bo ob prehodu na obračun po energijskih enotah, tipičen račun za enodružinsko hišo povečal za približno en odstotek. Za zemeljski plin so bili do sedaj za toliko obračunani nižji prispevki kot pri npr. električni energiji ali daljinskem ogrevanju.

Hkrati s spremembo obračuna zemeljskega plina v kWh, je Agencija za energijo z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina opredelila način pretvorbe odčitane vrednosti volumskih enot m3 na plinomeru, ki ni opremljen s korektorjem temperature in tlaka, v normirane vrednosti Nm3, ki predstavljajo osnovo za preračun obračunskih volumskih enot v energijske enote kWh. Pri pretvorbi m3 v Nm3 bo upoštevana sprememba tlaka zaradi različnih nadmorskih višin na območjih izvajanja distribucije, kar zagotavlja bolj natančen in pošten obračun dobavljene količine energije v kWh odjemalcem. Spremenjen način obračuna, ki upošteva vpliv nadmorskih višin, bo po oceni Agencije za energijo v posameznih primerih povečal točnost določitve predane količine energije tudi do tri odstotke.Dobava plina:

- prodajna cena zemeljskega plina v: €/kWh

- dajatve: trošarina, ekološka taksa ( CO2 ), prispevek OVE, SPTE: vse v €/kWh

Omrežnina:

- pavšal (v €), moč (v €/kWh) ali zmogljivost (v €/kWh/dan), to je fiksni del omrežnine glede na odjemno skupino

-cena porabe v €/kWh ( variabilni del omrežnine)

-meritve v € (cena za izvajanje meritev)

-dodatek za prihranke energije v €/kWh

Na vse gornje postavke se obračuna DDV (22 %)

 

1. Dobava plina (dobava zemeljskega plina kot blaga):

Prodajno ceno zemeljskega plina dobavitelj prosto oblikuje glede na tržne razmere (zemeljski plin kot tržno blago).

Od 1.1.2017 dalje se zemeljski plin obračunava v energijski enoti - kWh

Prodajna cena plina je od 1.1.2017 dalje 0,0274 €/kWh + DDV (22%)

Dajatve za zemeljski plin so predpisane s strani države.

2. Omrežnina (storitev distribucije zemeljskega plina po plinovodnem omrežju):

Distribucija zemeljskega plina je regulirana dejavnost, ki jo regulira Agencija za energijo.

V povezavi z opravljeno storitvijo distribucije končnim odjemalcem JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA zaračunava omrežnino, ki je sestavljena iz zneska za distribucijo in zneska za meritve.

Za potrebe obračuna zneska za distribucijo so odjemalci zemeljskega plina, glede na predvideno letno distribuirano količino zemeljskega plina, razvrščeni v odjemne skupine.

Cena za distribucijo zemeljskega plina za posamezno odjemno skupino je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja znesek pavšala, ki ga plačujejo odjemalci v prvih devetih tarifnih skupinah, cene za priključno moč, ki jo plačujejo odjemalci v 6.,7.,8. in 9. skupini glede na vrednosti priključne moči plinskih trošil in cene zmogljivosti, ki jo plačujejo samo odjemalci od 10. skupine dalje glede na zakupljeno distribucijsko zmogljivost v kWh/dan. Variabilni del pa predstavlja ceno za porabljen zemeljski plin.

Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec in cena meritev, je razvidna iz spodnje tabele (Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica – Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18.12.2015 in Soglasje Agencije za energijo št. 211-38/2015-19/457, z dne 1.12.2015).

Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je Agencija za energijo izdala nov Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, zaradi prehoda obračuna porabe plina v energijski enoti kWh.

V skladu s 13. členom tega akta objavljamo novo tabelo s tarifnimi postavkami:

 
HS,I,RS,2015 = 10,769 kWh/Sm3
Tarifne postavke za meritve:
 

Mesečni znesek za izvajanje meritev za posamezno merilno mesto predstavlja zmnožek osnovne cene za izvajanje meritev ter značilnost merilne naprave (števca). Skoraj vsi gospodinjski odjemalci imajo vgrajen mehovni plinomer G4, za katerega velja faktor 1,1. Veliki odjemalci, katerih letni odjem presega sto tisoč standardnih kubičnih metrov na enem odjemnem mestu imajo k merilni napravi prigrajen tudi korektor temperature oziroma korektor temperature in tlaka.
Katero osnovno ceno za izvajanje meritev bo uporabil sistemski operater pri zaračunavanju zneska za meritve je odvisno od lastništva merilne naprave in obsega storitev, ki jih nudi in so razvidne v zgornji tabeli.


Primer izračuna cene odjema zemeljskega plina za odjemalca, ki je v enem mesecu porabil 300 m3 plina in spada v eno od prvih 5 tarifnih skupin (tipično gospodinjstvo):

Pretvorbeni faktor (z) za izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3

(Nm3 = normalni m3, je količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in 0 o C)

V izračunih je upoštevana srednja nadmorska višina distribucijskega območja v mestu Sevnica, H = 190 m


Pretvorbeni faktor z = 0,95070, za merilne naprave brez korektorja temperature in tlaka, vgrajene v objektu, pri efektivnem tlaku Peff = 23 mbar in obračunski temperaturi Teff = 288,15 K (ali 15 o C)

Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3:

300 m3 x 0,95070 = 285,20 Nm3


Tako izračunana količina se pomnoži s faktorjem povprečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina za pretekli mesec, za volumsko enoto Nm3 (kWh/Nm3). Faktor povprečne zgornje kurilne vrednosti za pretekli mesec, objavlja operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. Ljubljana na svoji spletni strani - povezava:     http:www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2017/01/Mesecna_povprecna_zgornja_kurilnost_v_Sloveniji.pdf.

Faktorji povprečne zgornje kurilne vrednosti v kWh/Nm3 za leto 2017:

2017                                                                     2018

januar -     11,322                                              januar - 11,335

februar -   11,319                                              februar - 11,327

marec -     11,345                                             marec - 11,325

april -         11,392                                             april  -  11,322

maj -          11,393                                              maj  -  11,326

junij -          11,403                                              junij  -  11,382

julij -           11,375                                              julij  -  11,360

avgust-      11,349

september-  11,390

oktober      -  11,322

november  - 11,314

december  -  11,333

 

Povprečni letni faktor za leto 2015 je 11,365 kWh/Nm3, ki je uporabljen v nadaljevaju izračuna:

285,20 Nm3 x 11,365 = 3241 kWh

Izračunana vrednost predstavlja obračunsko količino energijskih enot, izraženih v kWh.

 
Trošarina – cena je 0,00171 €/kWh (Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin, Uradni list RS, št. 81/2016)

Ekološka taksa (CO2) - Cena obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida je 0,00315 €/kWh (Uredba o okoljski dajatvi na obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016 – Tabela 1)

Dodatek prihranki energije - Višina dodatka prihranki energije je 0,00080 €/kWh (Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Ur. list št. 96/2014 – 10. člen Uredbe).

Prispevek OVE SPTE – cena prispevka je 0,00099 €/kWh (Uredba o načinu določanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 46/2015).Operater distribucijskega sistema izvaja tudi ostale storitve, ki niso zajete v tarifnih postavkah omrežnine.

Cene za ostale storitve so razvidne iz spodnje tabele (Soglasje Agencije za energijo, št. 211-38/2015-19/457, z dne 1.12.2015):
Javno podjetje Plinovod Sevnica, december 2016
     
PLINOVOD SEVNICA - DISTRIBUTER ZEMELJSKEGA PLINA V SEVNICI
 
www.plinsevnica.si novi cenik | o nas | plinifikacija | vzdrževanje | kontakti | načrt nujnih ukrepov | splošni pogoji za dobavo in odjem plina | pritožbe odjemalcev | sistemska navodila | akt o določitvi omrežnine | pravila uporabe | domov